top of page

OUR STUDIO

เราคือมืออาชีพในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบดีไซน์ ด้วยใจรัก มีความสุขในการออกแบบ เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบทั้งหมดให้กับผู้ที่สนใจและรักในงานออกแบบดีไซน์ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติ

ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ของตน ในแบบที่ตนเองต้องการโดยเริ่มจากหลักสูตรพื้นฐาน แล้วจึงต่อยอด ไปสู่หลักสูตรขั้นสูง

เราเน้นให้ฝึกไอเดีย โทนสี แนวงาน จนนำเสนอผลงานที่ดีที่สุดหากคุณพร้อม อยากเปิดประสบการณ์ การออกแบบที่ทำได้เอง

มีความภูมิใจในตนเอง นี่คือก้าวแรกของคุณ ผลงานของคุณ ปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว มาพบกันได้ที่ PANDA DESIGN STUDIO

bottom of page